Regulamin

Regulamin sklepu internetowego edukanto.pl

Sklep internetowy działający pod adresem edukanto.pl (zwany dalej Sklepem) umożliwia nabycie za pośrednictwem sieci internetu Towarów, w szczególności: książek w wydaniu papierowym, płyt DVD, e-booków oraz innych publikacji w formie elektronicznej.

Sklep prowadzony jest przez Wydawnictwo Edukanto Andrzej Grabowski z siedzibą w Płocku, ul. Żurawia 9, posiadającego nr NIP 774-10-82-325 i regon 366267870; Numer rachunku bankowego BOŚ 66154012902031383015070001.

Kontakt ze Sklepem:

za pośrednictwem poczty elektronicznej: ,
telefonicznie: +48 666 489 125,
pisemnie na adres: 09-408 Płock, ul. Żurawia 9.

Składanie i realizacja zamówienia

 1. Zakupu w sklepie może dokonać każdy pełnoletni internauta. Internauci w wieku poniżej 13 lat mogą korzystać ze Sklepu za zgodą opiekunów prawnych. Korzystanie ze sklepu oraz zamówionych towarów wymaga powszechnie dostępnego oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych oraz plików w formacie pdf lub w innych formatach, w których udostępniane są pliki.
 2. W celu nabycia określonych Towarów dostępnych w Sklepie, Kupujący powinien dodać wybrane pozycje do koszyka lub wybrać inną dostępną ścieżkę zakupu. Przed finalizacją transakcji Kupujący ma możliwość potwierdzenia treści zamówienia – ilości i ceny zamawianych produktów, sposobów i kosztów dostawy oraz sposobu i kosztów płatności. Zawarcie umowy następuje po potwierdzeniu zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  a) wyboru zamawianych towarów,
  b) wyboru sposobu dostawy oraz wskazania adresu dostawy,
  c) wyboru sposobu płatności.
 4. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres e-mail specyfikację złożonego zamówienia. Specyfikacja ta stanowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub jego części (ze strony sklepu), Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za to zamówienie, Sklep zwróci wpłacone pieniądze (w zależności od decyzji Klienta – w całości lub w części dotyczącej niedostępnego Towaru).
 6. W przypadku braku zapłaty za zamówienie w terminie 14 dni od daty jego złożenia, Sklep może anulować to zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem.

Ceny towarów i koszty dostawy

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  a) podawane są w złotych polskich,
  b) zawierają podatek VAT,
  c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Nie ma to wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 3. Koszty dostawy zostaną doliczone do wartości zamówionych towarów proporcjonalnie do ich ciężaru. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna informacje o kosztach dostawy dostępna jest w sekcji Koszty dostawy.
 4. W przypadku dokonania przez Klienta dwóch lub więcej odrębnych zamówień i opłaceniu osobnych kosztów dostawy dla każdego zamówienia, zakupione Towary zostaną wysłane w odrębnych przesyłkach, zgodnych z wybranym sposobem dostawy. Zamówienia mogą zostać połączone w jedną przesyłkę pod warunkiem poinformowania Sklepu o zaistnieniu takiej sytuacji. W takiej sytuacji Sklep skalkuluje koszt przesyłki adekwatny do wybranego sposobu dostawy i łącznej wagi obu zamówień i zwróci Klientowi nadpłaconą różnicę.

Czas realizacji zamówienia

 1. Czas przygotowania zamówienia i przekazania go do wybranego przewoźnika realizującego dostawę to 10 dni roboczych, od chwili złożenia zamówienia przez Klienta (w przypadku płatności przy odbiorze) lub otrzymania płatności.
 2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
  a) za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  b) do paczkomatu InPost.

Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

 1. Za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski, Klient może wybrać następujące formy płatności:
  a) przelew tradycyjny, przelew elektroniczny. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności lub otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia płatności.

Reklamacje

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie za pośrednictwem e-mail lub listem tradycyjnym. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 2. Towary w Sklepie są objęte gwarancją wydawcy.
 3. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie dwóch lat od daty doręczenia towaru i jednego roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
 4. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru z dnia zakupu. Sklep zwraca koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru (do wysokości kosztu paczki ekonomicznej w usłudze Poczty Polskiej) po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. O decyzji w sprawie odstąpienia od umowy przez Klienta należy poinformować Sklep e-mailem lub listownie oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura).
 2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania lub niewłaściwego zapakowania Towaru do wysyłki.
 3. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  a) w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  b) dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

Zwrot należności Klientom

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, zwrot należności nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub, gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu, identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność, jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto wskazane przez Klienta.

Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wydawnictwa Edukanto oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Wydawnictwem Edukanto.
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta powstałych wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony edukanto.pl. Rodzaje plików cookies, z których korzysta Sklep to:
  a) Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
  b) Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony edukanto.pl.
  c) Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta
 5. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
ORTOGRAFIA - Edukanto

ORTOGRAFIA - Edukanto

­Do Waszej dyspozycji oddajemy aplikację ORTOGRAFIA Edukanto na iOS i Androida. Jeśli chcesz się nauczyć ortografii w sposób łatwy i przyjemny, a zasady zapamiętać na zawsze, skorzystaj z naszej aplikacji i poznaj zasady pisowni ó, u, ch, h, rz, ż, nie łącznie i rozłącznie oraz pisownię wyrazów małą i wielką literą.

Aplikację polecamy szczególnie dzieciom, które chcą się bawić ortografią na telefonie lub tablecie. Aplikacja zawiera:

 • zasady w łatwo wpadających w ucho piosenkach, wzbogaconych animowanymi historyjkami, budującymi skojarzenia wzrokowe zasad;
 • grę ortograficzną z podpowiedziami (czyli wskazaniem zasady, która w przypadku danego słowa ma zastosowanie);
 • zasady ortograficzne w tradycyjnej formie.